ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost AVIS COLOR s.r.o., se sídlem Krátká 388/2, 460 01 Liberec 3, IČO 25035673, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13800 (dále jen AVIS COLOR) prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prvořadé.

AVIS COLOR je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné firmou AVIS COLOR během Vašeho používání internetových stránek AVIS COLOR (dále jen „internetové stránky“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a AVIS COLOR, právní povinnosti, oprávněného zájmu AVIS COLOR nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím internetových stránek nebo při koupi výrobků z nabídky AVIS COLOR.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností AVIS COLOR zpracovávány zejména pro tyto účely:

Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho vědomí poskytnuty třetí straně.

Při přihlášení k odběru newsletteru na internetových stránkách Vám bude odeslán kontrolní e-mail pro potvrzení správnosti zadání (tzv. double opt-in). Na potvrzenou e-mailovou adresu Vám budeme zasílat newslettery týkající se pouze předmětu podnikání naší společnosti.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

AVIS COLOR je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získal. Může se jednat o jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, IČO, DIČ.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje AVIS COLOR zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je AVIS COLOR povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V případě newsletteru budou osobní údaje uloženy po dobu trvání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*.

*AVIS COLOR je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou firmou AVIS COLOR zpracovávány. Zároveň máte právo na jejich opravu a smazání. Na splnění těchto požadavků si AVIS COLOR vyhrazuje lhůtu 30 dnů od data podání žádosti.

Pokud společnosti AVIS COLOR udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo kdykoli souhlas odvolat – odvoláním souhlasu přitom není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání lze provést kontaktováním na e-mailové adrese newsletter@aviscolor.cz nebo kliknutím na příslušný odkaz v námi odeslaných e-mailech.

Jako subjekt osobních údajů máte právo:

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte e-mailem na newsletter@aviscolor.cz. AVIS COLOR si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

Nevíte si rady s barevným řešením vašeho interiéru či fasády?

Kontaktujte nás

© 2018 Avis Color s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů: Česky | Slovensky